Curs BNR

1 EUR = 4.9265 RON

1 USD = 4.0823 RON

1 GBP = 5.7278 RON

1 XAU = 237.9383 RON

1 AED = 1.1114 RON

1 AUD = 3.1468 RON

1 BGN = 2.5189 RON

1 BRL = 0.7696 RON

1 CAD = 3.3657 RON

1 CHF = 4.4948 RON

1 CNY = 0.6324 RON

1 CZK = 0.1927 RON

1 DKK = 0.6625 RON

1 EGP = 0.2603 RON

1 HUF = 1.3792 RON

1 INR = 0.0555 RON

1 JPY = 3.7249 RON

1 KRW = 0.3604 RON

1 MDL = 0.2288 RON

1 MXN = 0.2028 RON

1 NOK = 0.4868 RON

1 NZD = 2.9214 RON

1 PLN = 1.0838 RON

1 RSD = 0.0419 RON

1 RUB = 0.0549 RON

1 SEK = 0.4839 RON

1 TRY = 0.4802 RON

1 UAH = 0.1478 RON

1 XDR = 5.8621 RON

1 ZAR = 0.2893 RON

Editia 7454 - 14 mai 04:49

Locuri de muncă - 14 mai 2021

Autor:

Publicat la 14 mai 2021

Locuri de muncă - 14 mai 2021

MEPRO SISTEME SRL, din Parc Industrial Prejmer, angajează
personal pentru prelucrări mecanice.

Pe lângă salariu se oferă tichete de masă şi se decontează transportul.
Relaţii la telefon: 0799-921449.

 

****

S.C. CALLIOPE S.R.L. ANGAJEAZĂ  
VÂNZĂTORI PENTRU CENTRELE   DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL BRAŞOV

RELAŢII SUPLIMENTARE: telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 9.00 - 17.00.
CV-urile se primesc la adresa: office@calliope-ploiesti.ro

 

******

Hotel de 4* din Braşov angajează:
- RECEPŢIONER HOTEL  
- CAMERISTĂ

Asigurăm condiţii de muncă şi salarizare avantajoase.
Aplicaţi pe adresa de mail:  hr@hptowerone.ro.
Detalii la telefon 0799 30 33 22.

 

*******

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

 

*****

 

ANUNŢ    
Primăria Oraşului Ghimbav organizează concurs la sediul din oraşul Ghimbav, Str. Lungă nr. 2, în vederea ocupării a patru posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
- 1 post de conducere de Şef serviciu, studii superioare (S), al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
- 1 post de Specialist pentru prevenire, studii medii (M),  la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
- 1 post de Administrator I, studii medii (M), la Compartimentul administrativ;
- 1 post de Magaziner, studii medii/studii generale (M,G), la Compartimentul administrativ.

Condiţii generale:
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice:
1) 1 post de conducere de Şef serviciu, studii superioare (S), al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani;
- aviz psihologic;
- posesor permis conducere categoria B;
- cursuri de perfecţionare/specializare organizate/avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă(IGSU). Cei care nu au astfel de cursuri se vor angaja în scris că în termen de 6 luni de la data angajării să urmeze cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul situaţiilor de urgenţă, sub sancţiunea eliberării din funcţie;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi bune de comunicare, dinamism, seriozitate, iniţiativă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe;
- competenţă managerială: capacitatea de  organizare, de coordonare şi competenţă decizională.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

2) 1 post de Specialist pentru prevenire, studii medii (M), la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
- studii medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat;
- posesor permis conducere categoriile B,C, E
- cadru tehnic PSI şi conducător autospecială stingere incendii
- vechime minim 5 ani în muncă şi de conducător auto pentru categoriilie solicitate;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dinamism, seriozitate.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

3) 1 post de Administrator I, studii medii(M), la Compartimentul administrativ
- studii medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 5 ani;
- posesor permis conducere categoria B;
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare şi negociere, dinamism, seriozitate, iniţiativă.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

4) 1 post de Magaziner, studii medii/studii generale(M,G), la Compartimentul administrativ
- studii generale /medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat;
- vechime în muncă minim 5 ani
- abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dinamism, seriozitate, iniţiativă.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptămână.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la literele b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se organizează conform calendarului următor:
- 07.06.2021, ora 10.00 ( proba scrisă);
- 10.06.2021, ora 10.00 (interviul).
Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare (11.05.2021 – 24.05.2021) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a., luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00.
Selectarea dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, în perioada 25.05.2021 – 26.05.2021.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Relaţii  suplimentare la tel. 0268/258006 – comp. resurse umane.

 

Primar,
Ionel FLIUNDRA


******

 

U.A.T. Municipiul Codlea cu sediul în Municipiul Codlea, str. Lungă nr. 33, Jud. Braşov organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale la Creşa cu 60 de copii - Municipiul Codlea, în cadrul proiectului „Învăţământ antepreşcolar – o şansă pentru copiii noştri” cod SMIS 2014+:133509, în conformitate cu procedura internă de selecţie, angajare, salarizare a personalului ce urmează a fi încadrat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pe posturi în afara organigramei:
- 1 post de Coordonator creşă  (II) S – (grad 0, norma întreagă 8h/zi);
- 5 posturi de Educator puericultor debutanti (grad 0, norma întreagă 8h/zi);
- 1 post de Asistent medical – normă întreagă 8h/zi;
- 5 posturi de Îngrijitor copii / clădiri (grad 0) – normă întreagă 8h/zi;
- 1 post de Ajutor de bucătar– normă întreagă 8h/zi;


Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii/instituţiei organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) curriculum vitae format Europass;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
e) carnetul de muncă/contracte de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, dupa caz în copie.
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior organizării selecţiei de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
În cazul constatării lipsei unui document din cele enumerate, candidatul este respins, iar procedura se va relua.Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul U.A.T Municipiului Codlea, şi la nr de tel. 0268/251650 int.122, fax.0268/251809  – persoană de contact: Perju Liliana,  consilier cl.I, grad profesional superior, Compartiment Resurse Umane.

Primar,
Cîmpeanu Paul - Mihai

****

 

Centrul Cultural „Reduta” Braşov organizează concurs
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei contractuale de execuţie vacante, de Consilier S I din cadrul Serviciului cultură tradiţională.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă;
- vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni din care cel puţin 3 ani pe post de consilier într-o instituţie de cultură;
- limba engleză nivel conversaţional;
- cunoştinţe operare PC: Word, Excel, Power Point, Internet;
Concursul are loc în data de 31.05.2021, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 04.06.2021 interviul,  la sediul instituţiei.
Candidaţii vor depune dosarele la Biroul resurse umane până la data de 21.05.2021, ora 16.00.
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.centrulculturalreduta.ro
Detalii suplimentare la telefon 0268/419706 int. 103.

*****

Societate insolvenţă ROVIGO SPRL Filiala Braşov angajează secretară.
Persoanele interesate sunt rugate să sune la telefon 0371.069.013.

 

*****

Fabrică în dezvoltare ANGAJEAZĂ personal calificat pentru următoarele posturi:
- TÂMPLAR producţie ferestre şi uşi Aluminiu/ PVC /Lemn (atelier).
Cerinţe:  asamblare rame; echipare feronerie; calare sticlă.
- FINISOARE/ ŞLEFUITOARE, producţie ferestre şi uşi din lemn.
Cerinţe: reparaţii + chituire; şlefuire tâmplarie; vopsitorie.

Avantaje: salariu motivant; transport asigurat; sărbătorile legale libere; program: Luni - Vineri, 07.00 - 15.30.
Adresă fabrică: Comuna Târlungeni, str. Zizinului 625.
CV-urile se vor transmite pe:  office@rowood.ro.
Informaţii suplimentare la tel./WhatsApp: 0730040075

*****

 

Angajez şofer categoria C,
pe camion de 12To MTMA, transport intern.
Necesar atestat, card tahograf. 0722.214.182.

*****

Societatea STELCO ROMANIA SRL, cu sediul în Lunca Câlnicului, angajează
sudori, operatori CNC şi muncitori necalificaţi. Detalii la telefon 0268515111.

*****

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav,str. Hermann Oberth nr.  34, jud. Braşov,
scoate la concurs  următorul post,în cadrul Biroului Depozite

1. Inginer (1 post )
Studii şi cunoştinţe necesare:
- studii superioare tehnice.
Experienţă:
- cunoştinţe de limba engleză nivel mediu şi cunoştinţe PC;
- salariatul va parcuge o perioadă de şcolarizare atât în exteriorul întreprinderii cât şi la locul de muncă pentru tinichigiu structurist.
Descrierea postului:
- coordonează întreaga activitate de recepţie a materialelor;
- asigură codificarea şi înregistrarea corespunzătoare a materialelor;
- acţionează în vederea reducerii timpilor de recepţie şi de emitere a NIR-urilor;
- răspunde de siguranţa şi integritatea mărfii din zona de recepţie;
- rezolvă promt situaţiile speciale apărute în recepţia mărfii;
- respectă procedurile interne şi legislaţia în vigoare.
Cerinţele postului:
-  atent, ordonat, onest cu simţ dezvoltat al responsabilităţii;
-  dorinţă de perfecţionare;
-  flexibilitate şi rezistenţă la stres.
Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la adresa de e-mail: office@iar.ro şi raluca.pavel@iar.ro până la data de 30.04.2021.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.  

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional