Curs BNR

1 EUR = 4.9429 RON

1 USD = 4.6098 RON

1 GBP = 5.8083 RON

1 XAU = 275.5597 RON

1 AED = 1.2550 RON

1 AUD = 3.2900 RON

1 BGN = 2.5272 RON

1 BRL = 0.9664 RON

1 CAD = 3.6187 RON

1 CHF = 4.8066 RON

1 CNY = 0.6867 RON

1 CZK = 0.2001 RON

1 DKK = 0.6644 RON

1 EGP = 0.2478 RON

1 HUF = 1.2579 RON

1 INR = 0.0594 RON

1 JPY = 3.6289 RON

1 KRW = 0.3680 RON

1 MDL = 0.2418 RON

1 MXN = 0.2337 RON

1 NOK = 0.4842 RON

1 NZD = 3.0051 RON

1 PLN = 1.0746 RON

1 RSD = 0.0420 RON

1 RUB = 0.0690 RON

1 SEK = 0.4679 RON

1 TRY = 0.2812 RON

1 UAH = 0.1560 RON

1 XDR = 6.2265 RON

1 ZAR = 0.2944 RON

Editia 7705 - 27 mai 20:12

Locuri de muncă - 27 mai 2022

Autor:

Publicat la 27 mai 2022

Locuri de muncă - 27 mai  2022

Hotel de 4 stele din Braşov angajează ospătar a la carte - full time şi bufetier mic dejun - part time.
Oferim:
- Salariu atractiv;
- Oportunităţi de training formare profesională şi avansare;
- Mediu de lucru atractiv.
Cei interesaţi pot trimite CV-urile pe office@hptowerone.ro.
Pentru detalii şi informaţii: telefon 0268-508009 sau 0771-440795.

***

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str. Maior Cranţa nr. 32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
-1 post de de electrician în cadrul Compartimentului RURPA-A.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, a ocupării funcţiei contractuale de execuţie:
- Pregătire profesională: - Studii medii
- Diplomă de specializare de electrician.
- Vechime în muncă/specialitate: nu se cere.
- Să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 10.06.2022, ora 15.00, cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor, în copie;
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului, sunt afişate la avizierul de la sediul unităţii si pe  https://olt.rowater.ro/sga-brasov/anunturi-sga-brasov/
Informaţii suplimentare la telefon : 0268 412277 sau la avizier S.G.A. Braşov.

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Pilot încercare (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
- academia de aviaţie- naviganţi
- master în aviaţie
Experienţă/calificări:
- 800 ore zbor pe IAR 330;
- pregătit în zborul de noapte şi NVG;
- licenţă de pilot militar pe elicopter IAR 330 activă;
- să deţină licenţă civilă CPL(H)-sau în curs de obţinere;
- sa aibă experienţă operaţională pe IAR 330 M sau SOCAT în ultimii 2 ani.
Cerinţele postului:
- vârsta maxim 40 ani;
- răspunde de siguranţa aeronautică a zborurilor;
- să fie capabil să execute teste în zbor pe elicopter IAR 330;
- să întocmescă rapoartele după încercare;
Calităţi:
- loialitate faţă de societate;
- capacitate de a lucre în echipaj;
- capacitate de a efectua teste în zbor;
- sa aibă integritate morală.
Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prinregistratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 31.05.2022.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015.

 

***

Zada SA angajează muncitori în construcţii. Detalii la nr. 0741.926.822.

***

Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov) cu sediul în localitatea Braşov, str. Al. I. Cuza nr.12, organizează concurs în data de 16 IUNIE 2022, ora 11.00 (proba scrisă) şi 22 IUNIE 2022 (interviul) pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Alba,
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Braşov,
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Covasna,
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Harghita,
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Mureş,
- 1 post Consilier gr. I A pentru CJPC Sibiu.

Condiţiile specifice obligatorii/prevăzute în fişa postului sunt următoarele:
- Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minimum 6 ani şi 6 luni.
Anunţul, documentele care alcătuiesc dosarul de concurs, bibliografia/tematica de concurs se afişează la sediul CRPC Regiunea Centru (Braşov) şi pe site-ul www.anpc.ro.
Dosarele de participare la concurs se depun la sediul CRPC Regiunea Centru (Braşov), în perioada 24 mai 2022 – 07 iunie 2022. Relaţii suplimentare la sediul instituţiei sau la telefon 0268/418389 şi/sau 0736444041.

***

Primăria Comuna Budila cu sediul în Budila, strada Principală nr. 261, judeţul Braşov organizează concurs în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii (republicată), cu modificările şi completările ulterioare şi a Regulamentului-cadru pentru stabilirea procedurii de ocupare a posturilor în afara organigramei în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile, aprobat prin Ordinul MFE nr.503/2018, pentru ocuparea următorului post contractual temporar vacant, pe perioadă determinată în afara organigramei, până în 28.02.2023, cu 42 ore/lună, 2 ore/zi, manager de proiect „Electrificare în comuna Budila”.
Condiţii specifice de participare la concurs:
- studii superioare absolvite cu diploma de licenţă, vechime în muncă: minim 5 ani,
- experienţă de lucru în echipă minim 5 ani,
- experienţă în domeniul administrative şi al fondurilor europene.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
- proba scrisă în data de 7 iunie 2022 ora 14:00, la sediul instituţiei,
- proba interviu în data de 10 iunie 2022 ora 14.00, la sediul instituţiei.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 31 mai, ora 16:00, la sediul instituţiei.
Date de contact: Primăria Comunei Budila telefon 0268/518153, Benia Alexandra Aveluţa.
Condiţiile generale de participare:  
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei şi vor conţine următoarele documente:
a. formularul de înscriere la concurs adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare,
b. curriculum vitae, modelul comun european,
c. copia actului de identitate,
d. copiile ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfectionări,
e. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi , după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice,
f. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului,
g. cazierul judiciar, h. declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Calendarul concursului:
- Afişarea anunţului: 23 mai 2022,
-  Depunerea dosarelor de înscriere: 23 mai 2022- 31 mai 2022 pana la ora 16:00,
- Selecţia dosarelor de înscriere: 2 iunie 2022 ora 10:00,
- Afişare rezultate selecţie dosare de înscriere: 2 iunie 2022, ora 12:00,
- Depunere eventuale contestaţii selecţie dosare: 3 iunie 2022, ora 12:00,
- Proba scrisă: 7 iunie 2022 ora 14:00,
- Afişarea rezultatelor probei scrise: 7 iunie 2022, până la ora 18:00.
- Depunere eventuale contestaţii rezultate proba scrisă: 8 iunie 2022 ora 18:00.
- Soluţionare eventuale contestaţii: 9 iunie 2022 ora 14:00.
- Interviul: 10 iunie 2022 ora 14:00.
- Afişarea rezultatelor interviului: 10 iunie 2022, până la ora 18:00.
- Depunere eventuale contestaţii rezultate proba scrisă: 13 iunie 2022 ora 18:00.
- Soluţionare eventuale contestaţii: 14 iunie 2022 ora 14:00.
- Rezultat final: 14 iunie 2022 ora 16:00.
BIBLIOGRAFIE: Bibliografia va fi studiată integral.
- Constituţia României; - ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 (**republicată**) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,
- Ghidul solicitantului Mecanisme Financiare Norvegiene şi SEE 2014-2021, Program pentru Energie în România, Apeluri pentru Propuneri Proiecte: Schemă Granturi Mici – SGS-6.1(a): Electrificare gospodării (Granturi SEE)

***

Primăria Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează în data de 17.06.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie vacante, de Referent debutant la Compartimentul Registratura, Secretariat, in cadrul    Primăriei ComuneiTărlungeni. Detalii privind bibliografia, conditiile de participare si alte date privind desfasurarea concursului sunt disponibile accesând:  www.comunatarlungeni.ro
Relaţii suplimentare la sediul:  Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul   Resurse Umane,  telefon: 0268-365714,   fax: 0268-365072, E-mail:  rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com.

***

Angajăm personal curăţenie în locaţia Carrefour Afi Braşov, salariu motivaţional.
Pentru mai multe detalii sunati la nr. 0743189990.

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr.  34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
INGINER PRODUCŢIE (AVIAŢIE) (1 POST)
Descrierea postului:    
- Colaborează la întocmirea Programului de Producţie anual în conformitate cu Planul de Afaceri.
- Elaborarează Planului de Producţie lunar pentru secţii şi urmăreşte stadiu realizări acestuia asigurând corelarea între compartimente şi încărcarea echilibrată a capacităţile de  producţie.
- Asigură impunerea prin plan a excepţiilor operative (liste de urgenţe) la secţii de fabricaţie astfel încât să nu fie periclitat programul general de producţie.
- Analizează stadiul de realizare a lansărilor în fabricaţie a produselor din programul de producţie, stabilind măsuri concrete pentru respectare termenelor din program.
- Urmăreşte stadiul de realizare al contractelor şi comenzilor aflate în lucru la  secţiile de fabricaţie.
- Asigură legătura efectivă între Secţiile de Fabricaţie şi  compartimentele din Direcţia de Dezvoltare – Producţie şi Comercială pentru corelarea activităţilor în vederea realizării la timp a obiectivelor din planul de producţie.
- Întocmeşte sinteze şi informează permanent pe şeful de serviciu asupra ritmurilor şi nivelurilor de  realizare a lansarilor produselor din Planul de Producţie.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- studii superioare de lungă durată-facultate cu profil aeronautic;
- cunoaşterea sistemelor de calitate şi a cerinţelor pentru certifcarea organizaţiilor de întreţinere  şi producţie;
- cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză nivel a-vansat);
- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.
Experienţă:
- minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor în organizaţii de întreţinere/producţie componente şi aeronave certificate civil sau militar.
Cerinţele postului:
- capacitate de analiză şi sinteză;
-  capacitate de a lua decizii, dinamism;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor;
- putere de concentrare şi spirit de observaţie;
- capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;
- disponibilitate pentru activitate susţinută pe termen lung şi rezistenţă la stres.
Aplicaţiile (CV+scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data 31.05.2022.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268-475269, int 1015.

 

***

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 111/2016 şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, anunţăm concursul pentru ocuparea postului de director căruia i se va delega conducerea societăţii de către Consiliul de Administraţie, conform art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011, în cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL, cu sediul în Codlea, str. Fabricii, nr. 11, jud. Braşov. Dosarele de intenţie ale persoanelor interesate se depun în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului. Toate detaliile necesare întocmirii dosarelor de intenţie se regăsesc pe site-ul: https://serviciimagura.ro sau la sediul societăţii.

***

Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante Inspector de specialitate financiar - contabilitate - gradul profesional S I - 1 post vacant.
Termen limită depunere dosare: 02.06.2022 ora 16:00.
Selecţia dosarelor: 03.06.2022.
Proba scrisă: în data de 10.06.2022, ora 11.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Bld. Gării, Sala Sporturilor D. P. Colibaşi, Et. I, Braşov.
Interviul: 17.06.2022, ora 11.00.
Dosarele de concurs vor cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs,
b) copia actului de identitate,
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor specializări,
d) carnetul de muncă/ adeverinţele de vechime în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar,
f) adeverinţă medicală,
g) curriculum vitae.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:
1. - studii superioare în domeniul economic de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
2. - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual: minim 4 ani;
3. - cunoştinţe operare calculator PC: Microsoft Office, Internet Explorer;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul CSM Corona Brasov, Bld. Gării, Sala Sporturilor D. P. Colibaşi, Et. I, Braşov, zilnic 8:00-16:00 la Comp. Resurse
Umane, tel. 0743132070 e-mail: achizitii@coronabrasov.ro.

***

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str.Maior Cranţa nr. 32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
- 1 post de de biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, a ocupării funcţiei contractuale de execuţie:
- Pregătire profesională: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul biologiei;
- Operare PC: Excel, Word ;
- Să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003.
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 31.05.2022 ora 15.00 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau specialitatea studiilor, în copie;
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului, sunt afişate la avizierul de la
sediul unităţii si pe   https://olt.rowater.ro/sga-brasov/anunturi-sga-brasov/
Informaţii suplimentare la telefon: 0268 412277 sau la avizier S.G.A. Braşov.

***

Primăria Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează în data de 16.06.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de Şef birou, Biroul Autoritate Tutelara, Asistenta si Protectie Sociala si Comunitara, in cadrul    Primăriei Comunei Tărlungeni.
Detalii privind bibliografia, conditiile de participare şi alte date privind desfasurarea concursului sunt disponibile accesând:  www.comunatarlungeni.ro
Relaţii suplimentare la sediul:  Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul Resurse Umane,  telefon: 0268-365714,   fax: 0268-365072, E-mail:  rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com.

***

Poliţia Locală Braşov, cu sediul în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 62-64, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru ocuparea a 3 posturi de paznic din cadrul Compartimentului Control Acces şi Pază Obiective şi a unui post de referent I din cadrul Biroului Administrativ, Aprovizionare.
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi condiţiile de participare, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet a instituţiei – politialocalabrasov.ro/sectiunea informaţii publice – cariere.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Poliţiei Locale Braşov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, tel. 0368/457010, fax 0368/457012.

***

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV organizează concurs în data de 03.06.2022 ora 09.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant, în cadrul Compartimentului Arhiva si Eliberare Documente.
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Braşov, str. 13 Decembrie nr. 43A, în perioada 11.05 – 24.05.2022, de luni până vineri între orele  8-14, la Compartimentul resurse umane.
Informaţii la telefon 0268418055, interior 106, persoana de contact Anamaria Nicoleta ARMEANU.                         

***

SC REPS SRL angajează:
bucătar, lucrător bucătărie, camerist şi ospătar.
Relaţii la telefon 0759646469.   

***

Pelei Alexandru Întreprindere Individuală angajează:
menajeră şi agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale. Relaţii la telefon  0774557859.

***

SC Cominter Dumbrava Impex SRL angajează:
magaziner, operator la fabricarea mezelurilor, barman, ospătar şi bucătar. Pentru relaţii, telefon 0759646469  

***

SC CALLIOPE SRL ANGAJEAZĂ VÂNZĂTOR PENTRU CHIOŞCUL DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL CODLEA.
RELAŢII SUPLIMENTARE:  telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 8.00 - 16.00.
CV-urile se primesc la adresa: hr@calliope-ploiesti.ro

 

***

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

 

 

 

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional