Curs BNR

1 EUR = 4.9477 RON

1 USD = 4.7247 RON

1 GBP = 5.8810 RON

1 XAU = 277.4951 RON

1 AED = 1.2863 RON

1 AUD = 3.3196 RON

1 BGN = 2.5297 RON

1 BRL = 0.9335 RON

1 CAD = 3.6853 RON

1 CHF = 4.7380 RON

1 CNY = 0.6999 RON

1 CZK = 0.2002 RON

1 DKK = 0.6649 RON

1 EGP = 0.2586 RON

1 HUF = 1.2761 RON

1 INR = 0.0609 RON

1 JPY = 3.6529 RON

1 KRW = 0.3714 RON

1 MDL = 0.2493 RON

1 MXN = 0.2362 RON

1 NOK = 0.4874 RON

1 NZD = 3.0037 RON

1 PLN = 1.0627 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0733 RON

1 SEK = 0.4745 RON

1 TRY = 0.2976 RON

1 UAH = 0.1599 RON

1 XDR = 6.3176 RON

1 ZAR = 0.2938 RON

Editia 7698 - 18 mai 01:56

Locuri de muncă - 19 mai 2022

Autor:

Publicat la 19 mai 2022

Locuri de muncă - 19 mai  2022

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr.  34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
INGINER PRODUCŢIE (AVIAŢIE) (1 POST)
Descrierea postului:    
- Colaborează la întocmirea Programului de Producţie anual în conformitate cu Planul de Afaceri.
- Elaborarează Planului de Producţie lunar pentru secţii şi urmăreşte stadiu realizări acestuia asigurând corelarea între compartimente şi încărcarea echilibrată a capacităţile de  producţie.
- Asigură impunerea prin plan a excepţiilor operative (liste de urgenţe) la secţii de fabricaţie astfel încât să nu fie periclitat programul general de producţie.
- Analizează stadiul de realizare a lansărilor în fabricaţie a produselor din programul de producţie, stabilind măsuri concrete pentru respectare termenelor din program.
- Urmăreşte stadiul de realizare al contractelor şi comenzilor aflate în lucru la  secţiile de fabricaţie.
- Asigură legătura efectivă între Secţiile de Fabricaţie şi  compartimentele din Direcţia de Dezvoltare – Producţie şi Comercială pentru corelarea activităţilor în vederea realizării la timp a obiectivelor din planul de producţie.
- Întocmeşte sinteze şi informează permanent pe şeful de serviciu asupra ritmurilor şi nivelurilor de  realizare a lansarilor produselor din Planul de Producţie.
Studii şi cunoştinţe necesare:
- studii superioare de lungă durată-facultate cu profil aeronautic;
- cunoaşterea sistemelor de calitate şi a cerinţelor pentru certifcarea organizaţiilor de întreţinere  şi producţie;
- cunoaşterea cel puţin a unei limbi de circulaţie internaţională (engleză/franceză nivel a-vansat);
- cunoştinţe operare calculator - nivel avansat.
Experienţă:
- minimum cinci ani vechime în specialitatea studiilor în organizaţii de întreţinere/producţie componente şi aeronave certificate civil sau militar.
Cerinţele postului:
- capacitate de analiză şi sinteză;
-  capacitate de a lua decizii, dinamism;
- abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă;
- capacitatea de asimilare rapidă a informaţiilor;
- putere de concentrare şi spirit de observaţie;
- capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;
- disponibilitate pentru activitate susţinută pe termen lung şi rezistenţă la stres.
Aplicaţiile (CV+scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data 31.05.2022.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0268-475269, int 1015.

 

***

În conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 111/2016 şi a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016, anunţăm concursul pentru ocuparea postului de director căruia i se va delega conducerea societăţii de către Consiliul de Administraţie, conform art. 35 alin. (4) din OUG 109/2011, în cadrul SC SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL, cu sediul în Codlea, str. Fabricii, nr. 11, jud. Braşov. Dosarele de intenţie ale persoanelor interesate se depun în termen de 30 de zile de la publicarea anunţului. Toate detaliile necesare întocmirii dosarelor de intenţie se regăsesc pe site-ul: https://serviciimagura.ro sau la sediul societăţii.

***

Societatea IAR S.A., cu sediul în Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 34, jud. Braşov, angajează personal pentru ocuparea următoarelor posturi:
1. Pilot încercare (1 post)
Studii şi cunoştinţe necesare:
- academia de aviaţie- naviganţi
- master în aviaţie
Experienţă/calificări:

- 800 ore zbor pe IAR 330;
- pregătit în zborul de noapte şi NVG;
- licenţă de pilot militar pe elicopter IAR 330 activă;
- să deţină licenţă civilă CPL(H)-sau în curs de obţinere;
- sa aibă experienţă operaţională pe IAR 330 M sau SOCAT în ultimii 2 ani.
Cerinţele postului:
- vârsta maxim 40 ani;
- răspunde de siguranţa aeronautică a zborurilor;
- să fie capabil să execute teste în zbor pe elicopter IAR 330;
- să întocmescă rapoartele după încercare;
Calităţi:
- loialitate faţă de societate;
- capacitate de a lucre în echipaj;
- capacitate de a efectua teste în zbor;
- sa aibă integritate morală.
Aplicaţiile (CV + scrisoare de intentie) se vor transmite la Serviciul Resurse Umane, fie prin registratura societăţii, fie direct, la adresa de e-mail: luminita.ivanciu@iar.ro, până la data de 31.05.2022.
Societatea va contacta candidaţii al căror profil corespunde cerinţelor mai înainte prezentate, în vederea continuării procedurii de selecţie.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0268/475269 int. 1015

***

Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante Inspector de specialitate financiar - contabilitate - gradul profesional S I - 1 post vacant.
Termen limită depunere dosare: 02.06.2022 ora 16:00.
Selecţia dosarelor: 03.06.2022.
Proba scrisă: în data de 10.06.2022, ora 11.00, la sediul Clubului Sportiv Municipal Corona Bld. Gării, Sala Sporturilor D. P. Colibaşi, Et. I, Braşov.
Interviul: 17.06.2022, ora 11.00.
Dosarele de concurs vor cuprinde:
a) cerere de înscriere la concurs,
b) copia actului de identitate,
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor specializări,
d) carnetul de muncă/ adeverinţele de vechime în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar,
f) adeverinţă medicală,
g) curriculum vitae.
Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:
1. - studii superioare în domeniul economic de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
2. - vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual: minim 4 ani;
3. - cunoştinţe operare calculator PC: Microsoft Office, Internet Explorer;
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul CSM Corona Brasov, Bld. Gării, Sala Sporturilor D. P. Colibaşi, Et. I, Braşov, zilnic 8:00-16:00 la Comp. Resurse
Umane, tel. 0743132070 e-mail: achizitii@coronabrasov.ro.

***

Angajăm personal curăţenie în locaţia Carrefour Afi Braşov, salariu motivaţional.
Pentru mai multe detalii sunati la nr. 0743189990.

***

Sistemul de Gospodărire a Apelor Braşov, cu sediul în Braşov, Str.Maior Cranţa nr. 32, instituţie publică, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant corespunzător funcţiei contractuale de execuţie, pe perioadă nedeterminată:
- 1 post de de biolog în cadrul Laboratorului de Calitatea Apelor.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs, a ocupării funcţiei contractuale de execuţie:
- Pregătire profesională: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, in domeniul biologiei;
- Operare PC: Excel, Word ;
- Să nu se afle în situaţii de incompatibilitate conform Legii 161/2003.
Dosarul de participare se va depune la secretariatul S.G.A. Braşov până în data de 31.05.2022 ora 15.00 cu următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs;
- curriculum vitae;
- act de identitate în copie sau orice alt document care atestă identitatea;
- acte doveditoare ale pregătirii profesionale cerute;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
- cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere că nu aveţi antecedente penale care să vă facă incompatibil cu funcţia pentru care candidaţi;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau specialitatea studiilor, în copie;
Tematica şi bibliografia, probele concursului, atribuţiile postului, sunt afişate la avizierul de la
sediul unităţii si pe   https://olt.rowater.ro/sga-brasov/anunturi-sga-brasov/
Informaţii suplimentare la telefon: 0268 412277 sau la avizier S.G.A. Braşov.

***

Primăria Comunei Tărlungeni, judeţul Braşov, organizează în data de 16.06.2022, ora 10, concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante, de Şef birou, Biroul Autoritate Tutelara, Asistenta si Protectie Sociala si Comunitara, in cadrul    Primăriei Comunei Tărlungeni.
Detalii privind bibliografia, conditiile de participare şi alte date privind desfasurarea concursului sunt disponibile accesând:  www.comunatarlungeni.ro
Relaţii suplimentare la sediul:  Primăria Comunei Tărlungeni, Compartimentul Resurse Umane,  telefon: 0268-365714,   fax: 0268-365072, E-mail:  rusalarizare.tarlungeni@yahoo.com.

***

Poliţia Locală Braşov, cu sediul în Braşov, str. N. Bălcescu nr. 62-64, organizează concurs, conform H.G. nr. 286/23.03.2011 pentru ocuparea a 3 posturi de paznic din cadrul Compartimentului Control Acces şi Pază Obiective şi a unui post de referent I din cadrul Biroului Administrativ, Aprovizionare.
Condiţiile de desfăşurare a concursului şi condiţiile de participare, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării concursului sunt afişate la sediul instituţiei şi publicate pe pagina de internet a instituţiei – politialocalabrasov.ro/sectiunea informaţii publice – cariere.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Poliţiei Locale Braşov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, tel. 0368/457010, fax 0368/457012.

***

CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII BRAŞOV organizează concurs în data de 03.06.2022 ora 09.00, pentru ocuparea postului contractual vacant de referent debutant, în cadrul Compartimentului Arhiva si Eliberare Documente.
Dosarele se depun la sediul instituţiei din Braşov, str. 13 Decembrie nr. 43A, în perioada 11.05 – 24.05.2022, de luni până vineri între orele  8-14, la Compartimentul resurse umane.
Informaţii la telefon 0268418055, interior 106, persoana de contact Anamaria Nicoleta ARMEANU.                         

***

ANUNŢ - DIRECŢIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRAŞOV pentru proiectul „Asigurarea incluziunii sociale - Ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, Cod: PN 3002,
angajează, perioadă determinată, respectându-se O.U.G. 57/2019, art.542:
- 2 kinetoterapeuţi: diplomă licenţă studii de specialitate; experienţă profesională minimum 3 ani, ca kinetoterapeut;
- logoped: diplomă licenţă domeniul psihologiei şi cursuri specializare logopedie, experienţă profesională minimum 3 ani, ca logoped;
- asistent medical comunitar: studii postliceale /superioare; experienţă profesională minimum 3 ani, ca asistent medical;
- îngrijitor: studii generale/medii; experienţă minimum 3 luni în întreţinerea curăţeniei spaţiilor publice.
Dată limită înscriere 19.05.2022, ora 16, Braşov, str. Panselelor 23; interviu 27.05.2022, ora. 11; Informaţii, bibliografie concurs: www.dasbv.ro; Serviciul Resurse Umane, 8.30-16.00, telefon 0368-469995/int.804.

***

Filarmonica Braşov, cu sediul în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr.10, organizează în data de 27.05.2022, ora 10, la Sala Patria, situată în Braşov, bld. 15 Noiembrie, nr. 50A, concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi vacante din cadrul compartimentului Orchestră:
- 1 post concert maestru, gradul profesional IA şi 1 post concert maestru, gradul profesional I
Condiţii necesare:
- nivel studii: studii superioare de specialitate în domeniul interpretare muzicală
- vechime: pentru gradul IA minimum 7 ani în specialitatea studiilor şi în muncă;
Pentru gradul I minimum 4 ani în specialitatea studiilor şi în muncă.
Dosarele de înscriere la concurs vor fi depuse la Secretariatul instituţiei, în intervalul orar 9 – 15, până în data de 19.05.2022.
Relaţii suplimentare la telefon 0268/477813.

***

Spitalul Orăşenesc Rupea organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:
- infirmieră în cadrul Camerei de Gardă; - îngrijitoare de curăţenie în cadrul Compartimentului de Pediatrie;
- îngrijitoare de curăţenie în cadrul Compartimentului de Chirurgie Generală;
- muncitor calificat II /agent de pază /electrician de întreţinere în cadrul Personalului pentru întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină, încălzire, de deservire a posturilor fixe.
Concursul se va desfăşura la sediul spitalului din strada Republicii, nr. 128, Rupea, judeţul Braşov, prima probă - proba scrisă - desfăşurându-se în data de 27.05.2022, ora 10.00.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune la secretariatul spitalului (sediul spitalului din Rupea, strada Republicii, nr. 128) până în 10.05.2022, ora 15.00.
Persoana care asigură secretariatul concursului este responsabil RUNOS- Hetrea Maria, telefon: 0268.260.891.

***

CURTEA DE APEL BRAŞOV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei de consilier, grad IA – psiholog, în data de 25.05.2022, începând cu ora 10:00. Dosarul de înscriere se depune până la data de 17.05.2022, la sediul Curţii de Apel Braşov. Anunţul şi bibliografia sunt afişate la sediul Curţii de Apel Braşov şi pe pagina de internet  a instanţei.

***

SC REPS SRL angajează:
bucătar, lucrător bucătărie, camerist şi ospătar.
Relaţii la telefon 0759646469.   

***

Pelei Alexandru Întreprindere Individuală angajează:
menajeră şi agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale. Relaţii la telefon  0774557859.

***

SC Cominter Dumbrava Impex SRL angajează:
magaziner, operator la fabricarea mezelurilor, barman, ospătar şi bucătar. Pentru relaţii, telefon 0759646469  

***

SC CALLIOPE SRL ANGAJEAZĂ VÂNZĂTOR PENTRU CHIOŞCUL DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL CODLEA.
RELAŢII SUPLIMENTARE:  telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 8.00 - 16.00.
CV-urile se primesc la adresa: hr@calliope-ploiesti.ro

 

***

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

 

 

 

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotional