Curs BNR

1 EUR = 4.9490 RON

1 USD = 4.2444 RON

1 GBP = 5.8603 RON

1 XAU = 242.8836 RON

1 AED = 1.1555 RON

1 AUD = 3.1704 RON

1 BGN = 2.5304 RON

1 BRL = 0.7699 RON

1 CAD = 3.4449 RON

1 CHF = 4.6190 RON

1 CNY = 0.6641 RON

1 CZK = 0.1942 RON

1 DKK = 0.6651 RON

1 EGP = 0.2702 RON

1 HUF = 1.3745 RON

1 INR = 0.0566 RON

1 JPY = 3.7199 RON

1 KRW = 0.3603 RON

1 MDL = 0.2468 RON

1 MXN = 0.2088 RON

1 NOK = 0.5081 RON

1 NZD = 3.0353 RON

1 PLN = 1.0818 RON

1 RSD = 0.0421 RON

1 RUB = 0.0599 RON

1 SEK = 0.4938 RON

1 TRY = 0.4562 RON

1 UAH = 0.1615 RON

1 XDR = 6.0083 RON

1 ZAR = 0.2908 RON

Editia 7564 - 21 oct 08:47

Locuri de muncă - 15 octombrie 2021

Autor:

Publicat la 15 octombrie 2021

Locuri de muncă - 15 octombrie 2021

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov organizează, în conformitate cu art. 2 şi art. 5 din Ordinul nr. 284/2007, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea postului vacant de director financiar contabil, absolvent de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic, au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se organizează la sediul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Braşov; probe de evaluare:
- test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului: 08.11.2021, ora 11.00,
- proiect de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului: 09.11.2021, ora 11.00;
- interviu de selecţie: 10.11.2021, ora 11.00.
Dosarele de înscriere se depun la secretarul de concurs până în data de 29.10.2021, până la ora 15.00.
Relaţii suplimentare: comp. RUNOS; telefon:0268/477011,0268/477263; website: www.pneumologie.ro

MANAGER
Dr. MORARU Dan

***

Primăria Oraşului Ghimbav organizează concurs la sediul din oraşul Ghimbav, Str. Lungă nr. 2, în vederea ocupării a patru posturi contractuale vacante pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:
- 1 post de conducere de Şef serviciu, studii superioare (S), al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
- 1 post de Specialist pentru prevenire, studii medii (M), la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
- 1 post de Administrator I, studii medii (M), la Compartimentul administrativ
- 1 post de Muncitor calificat I - Lăcătuş mecanic, studii medii/studii gimnaziale/ şcoala profesională  (M,G), la Serviciul întreţinere parcuri şi zone verzi    

 

Condiţii generale:
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
1) 1 post de conducere de Şef serviciu, studii superioare (S), al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă:
-  Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- Vechime în specialitatea studiilor minim 9 ani.
- Aviz psihologic.
- posesor permis conducere categoria B.
- cursuri de perfecţionare/specializare organizate/avizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă(IGSU). Cei care nu au astfel de cursuri se vor angaja în scris că în termen de 6 luni de la data angajării să urmeze cursuri de perfecţionare/specializare în domeniul situaţiilor de urgenţă, sub sancţiunea eliberării din funcţie.
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi bune de comunicare, dinamism, seriozitate, iniţiativă, aptitudinea de a desfăşura activităţi complexe.
- Competenţă managerială: capacitatea de organizare, de coordonare şi competenţă decizională.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptamană.

2) 1 post de Specialist pentru prevenire, studii medii (M), la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
- Studii medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat.
- Posesor permis conducere categoria B.
- Vechime minim 5 ani în muncă şi de conducător auto pentru categoria solicitată.
-  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dinamism,  seriozitate, iniţiativă.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptamană.

3) 1 post de Administrator I, studii medii(M), la Compartimentul administrativ
- Studii studii medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat
- Vechime în muncă minim 5 ani
- Posesor permis conducere categoria B
-  Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: dinamism, seriozitate, iniţiativă; organizarea şi gestionarea bazei materiale a UAT; realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere şi igienizare; rezolvă, cu aprobarea primarului, toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc; cunoştinţe operare calculator pentru a întocmi referate de necesitate pentru reparaţii, distrugeri, casări.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptamană.

4) 1 post de Muncitor calificat I - Lacatuş mecanic  - studii medii /studii gimnaziale/ şcoala profesională  (M,G), la Serviciul întreţinere parcuri şi zone verzi
- Studii gimnaziale/ şcoala profesională / studii medii – liceu, cu diploma de absolvire / diploma de bacalaureat
- Certificat de calificare profesională
- Vechime în muncă minim 2 ani
- Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: seriozitate, dinamism, promtitudine, eficienţă în efectuarea lucrărilor, capacitate de lucru în echipă.
Durata timpului de muncă este normal, respectiv 8 ore/zi, 40 ore pe săptamană.

Dosarul de concurs  va conţine următoarele documente:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la litera e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la literele b), c), d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    
Concursul se organizează conform calendarului următor:
1 post de conducere de Şef serviciu, studii superioare (S), al Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
1 post de Specialist pentru prevenire, studii medii (M), la Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă
1 post de Administrator I, studii medii(M), la Compartimentul administrativ

16.11.2021, ora 10.00 (proba scrisă)
19.11.2021, ora 10.00 (interviul)

1 post de Muncitor calificat I - Lacatuş mecanic - studii medii /studii gimnaziale/ şcoala profesională  (M,G), la Serviciul întreţinere parcuri şi zone verzi
16.11.2021, ora 13.00 (proba practică)
19.11.2021, ora 10.00 (interviul)

Dosarele de concurs se depun la secretariatul comisiei de concurs în termen de 10 zile lucrătoare (13.10.2021 – 26.10.2021) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a., luni, marţi, miercuri şi joi între orele 8:00 – 16:30, vineri între orele 8:00 – 14:00.
Selecţia dosarelor de înscriere se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, în perioada 27.10.2021 – 28.10.2021.
Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea «admis» sau «respins», însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul autorităţii ori instituţiei publice organizatoare a concursului, precum şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru selectarea dosarelor.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii «admis» sau «respins», prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau a probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs - sediul Primăriei Oraşului Ghimbav din str. Lungă nr. 2, juteţul Braşov, telefon/fax 0268258006 / 0268258355, E-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro, compartiment resurse umane.

 Primar,
 Ionel FLIUNDRA


***

Firma Sambo UG Personal Care recrutează:
- Şef asistent medicali f / b - cu normă întreagă
- Asistenţi medicali f / b - cu normă întreagă
- Infirmieri f / b - cu normă întreagă
Firma plăteşte cursurile de limba germană la institutul Göthe din Braşov, până la nivelul B1.
Pentru mai multe detalii, puteţi suna la numerele de telefon:
- Mobil/WhatsApp 0049-15171932538 se vorbeşte limba română;
- Fix 0049-82145559027;
- Mobil/Whatsapp 0049-1798318686 se vorbeşte germană şi engleză;
Sediul firmei Sambo Personal Care este în Biburg-Diedorf (Augsburg), Germania. Adresa birou: Kobelweg 12 1/3 86156 Augsburg. Adresa email: a.sambo@sambo-personalcare.de

***

Sigemo Braşov angajează în condiţii avantajoase:  
- VULCANIZATOR,
- OPERATOR UTILAJE  ÎN SERVICE ROŢI,
cu posibilitatea de cazare.

Relaţii:  SC SIGEMO IMPEX SRL – punct lucru Braşov, str. Zizinului nr.113 – Braşov.
Mobil: 0732530150 – director punct lucru.
Descrierea postului:
- Montarea şi demontarea anvelopelor, echilibrarea roţilor.
- Vulcanizarea anvelopelor la cald şi la rece.
- Alte activităţi adiacente necesare într-un service de roţi.

 

***

SC Remus şi Sorin SRL, cu sediul în oraşul Braşov, angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast-food.
Contact: 0730.370.805.

***

Remira Station Food SRL, cu sediul în oraşul Braşov,  angajează
4 persoane pentru  prepararea produselor alimentare de tip fast food. Contact: 0730.370.805.

***

Angajăm operator curăţenie pentru Carrefour Afi Braşov, salariu motivaţional, relaţii la telefon 0743.189.990 / 0770.704.103.

***

Centru SPA Escalade Poiana Braşov
Ospătari, maseuză,
asigurăm transport din cartiere, gabriel.rosca@escalade.ro.

***

S.C. CALLIOPE S.R.L. ANGAJEAZĂ  
VÂNZĂTORI PENTRU CENTRELE   DE DIFUZARE PRESĂ DIN  MUNICIPIUL BRAŞOV

RELAŢII SUPLIMENTARE: telefon  0244.59.59.99 int. 14  sau 0730.333.959, luni – vineri,  între orele 9.00 - 17.00.
CV-urile se primesc la adresa: office@calliope-ploiesti.ro

***

Hotel de 4* din Braşov angajează
OSPĂTAR    (part-time şi full-time)
CAMERISTĂ  

Asigurăm condiţii de muncă şi salarizare avantajoase.
Aplicaţi pe adresa de mail:  hr@hptowerone.ro
Detalii la tel. 0799 30 33 22.

 

***

Pensiune din Poiana Braşov angajează
cameristă şi recepţioneră.
Se oferă cazare şi salarii atractive!
Contact : 0744.314.717

***

Angajez
instalator şi  ajutor de instalator
pentru instalaţii de gaze.Telefon: 0722-267727.

***

Institut für technische Literatur
Wir suchen für unser Unternehmen Mitarbeiter im Bereich Projektmanagement am Standort Braşov.
Ihr Profil:
• Gute Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache,
• Grundkenntnisse eines Translation Memory Systems (Star Transit, SDL Trados und/oder Across); Erwünscht, aber nicht notwendig. Sie können mit uns lernen,
• Team- und kundenorientiertes Arbeiten.

Tel: 0374.032.203
ciprian.bojan@itl.eu

***

MEPRO SISTEME SRL, din Parc Industrial Prejmer, angajează
personal pentru prelucrări mecanice.

Pe lângă salariu se oferă tichete de masă şi se decontează transportul.
Relaţii la telefon: 0799-921449.

***

Societate insolvenţă ROVIGO SPRL Filiala Braşov angajează secretară.
Persoanele interesate sunt rugate să sune la telefon 0371.069.013.

***

Fabrică în dezvoltare ANGAJEAZĂ personal calificat pentru următoarele posturi:
- TÂMPLAR producţie ferestre şi uşi Aluminiu/ PVC /Lemn (atelier).
Cerinţe:  asamblare rame; echipare feronerie; calare sticlă.
- FINISOARE/ ŞLEFUITOARE, producţie ferestre şi uşi din lemn.
Cerinţe: reparaţii + chituire; şlefuire tâmplarie; vopsitorie.
Avantaje: salariu motivant; transport asigurat; sărbătorile legale libere; program: Luni - Vineri, 07.00 - 15.30.
Adresă fabrică: Comuna Târlungeni, str. Zizinului 625.
CV-urile se vor transmite pe:  office@rowood.ro.
Informaţii suplimentare la tel./WhatsApp: 0730040075

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie

banner promotionalbanner promotionalbanner promotionalbanner promotional