Curs BNR

1 EUR = 4.9655 RON

1 USD = 4.5555 RON

1 GBP = 5.9096 RON

1 XAU = 357.7186 RON

1 AED = 1.2403 RON

1 AUD = 3.0731 RON

1 BGN = 2.5388 RON

1 BRL = 0.8361 RON

1 CAD = 3.3308 RON

1 CHF = 5.0873 RON

1 CNY = 0.6269 RON

1 CZK = 0.1958 RON

1 DKK = 0.6655 RON

1 EGP = 0.0948 RON

1 HUF = 1.2677 RON

1 INR = 0.0545 RON

1 JPY = 2.8758 RON

1 KRW = 0.3293 RON

1 MDL = 0.2565 RON

1 MXN = 0.2568 RON

1 NOK = 0.4210 RON

1 NZD = 2.7639 RON

1 PLN = 1.1638 RON

1 RSD = 0.0424 RON

1 RUB = 0.0516 RON

1 SEK = 0.4295 RON

1 TRY = 0.1377 RON

1 UAH = 0.1103 RON

1 XDR = 6.0436 RON

1 ZAR = 0.2515 RON

Editia 8223 - 18 iul 05:31

CONVOCATOR AGOA VISUAL FAN S.A. PENTRU DATA DE 26.07.2024

Autor:

Publicat la 21 iunie 2024

CONVOCATOR AGOA VISUAL FAN S.A. PENTRU DATA DE 26.07.2024

Administratorul unic al societatii societatii VISUAL FAN S.A. (în continuare „Societatea”), cu sediul în mun. Brasov, str. Brazilor, nr. 61, Demisol, jud. Brasov, identificata prin nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov J8/818/2002 si cod unic de înregistrare 14724950,

DECIDE:

I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.07.2024, ora 11:00, sau pentru data de 29.07.2024 la aceeasi ora, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 16.07.2024 cu urmatoarea ordine de zi:

    a. Aprobarea distribuirii dividendelor in numerar din profitul nerepartizat aferent anului 2023, astfel: suma de 4.000.000 lei din rezervele de profit net aferente anului 2023, suma fiind acordata ca dividende in numerar. Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune de 0.6 lei/actiune;

    b. Aprobarea datei de 16.08.2024 ca data de inregistrare si a datei de 14.08.2024 ca data ex-date, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende si asupra carora se rasfrang efectele hotararii;

    c. Aprobarea datei de 23.08.2024 ca data a platii dividendelor;

    d. Aprobarea mandatării, cu posibilitatea de substituire, a domnului Peticila Florentin Lucian, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

PROCEDURA:

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are /au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind noile puncte de pe ordinea de zi si proiecte de hotarare, impreuna cu documentele ce atesta indeplinirea conditiilor, vor fi transmise in termen de maxim 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii, astfel:

-   fie sub forma unui document olograf depus in plic inchis la Registratura sau transmis prin curierat rapid sau prin posta cu confirmare de primire avand inscrisa in clar, cu majuscule mentiunea „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 26.07.2024”.

-   fie sub forma unui document semnat electronic cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail investors@allview.ro mentionand la subiect „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 26.07.2024”.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii pana la data de 25.07.2024, inclusiv. Plicurile continand intrebari si documente atasate vor avea inscrisa in clar, cu majuscule mentiune „PENTRU AGOA VISUAL FAN S.A. DIN DATA DE 26.07.2024”.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar, respectiv a calitatii de reprezentant legal al actionarului, persoanele care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor transmite urmatoarele documente, in original sau in copie conforma cu originalul: un extras de cont din care rezulta calitatea de actionar si actiunile detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie, copia actului de identitate sau echivalent in cazul actionarilor persoane fizice si, in cazul actionarilor persoane juridice, copia actului de identitate a reprezentantului legal impreuna cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document care sa ateste calitatea de reprezentant legal, eliberat de catre o autoritate din statul in care actionarul este inregistrat, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza Intrebari Consiliului de Administratie.

Data de referinta” pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa la AGOA este 16.07.2024. Numai actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala si isi pot exercita dreptul de vot fie personal, fie prin reprezentanti pe baza de procura speciala, fie inainte de adunare, prin corespondenta, pe baza buletinului de vot prin corespondenta.

Actionarii pot vota numai unitar, corespunzator numarului total de actiuni detinute, fara divizarea numarului voturilor, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Accesul actionarilor si reprezentantilor la adunari si/sau votul prin corespondenta este permis prin simpla proba a identitatii, astfel:

-   Actionari persoane fizice — personal, in baza actului de identitate (carte de identitate sau buletin de identitate pentru cetatenii romani, pasaport/act de identitate pentru cetatenii UE, pasaport pentru cetatenii straini non-EU)

-   Actionari persoane fizice prin reprezentant, in baza unei procuri speciale si al actului de identitate al reprezentantului;

-   Actionari persoane juridice — prin reprezentantul legal, in baza actului de identitate al reprezentantului si al listei actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central, iar in cazul in care actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal, in baza certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

-   Actionari persoane juridice — prin imputernicit, in baza unei procuri speciale sau  generale semnata si stampilata de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotita de actul de identitate al celui caruia i s-a delegat competenta de reprezentare impreuna cu copia conforma a certificatului constatator emis de  Registrul Comertului sau orice document oficial care atesta calitatea de reprezenatant legal al semnatarului procurii, emis de o autoritate competenta, in original sau in copie conforma cu originalul, cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, procurile speciale, proiectele de hotarari pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 24.06.2024. Actionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorului unic, pe baza de procuri speciale, care se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 25.07.2024, inclusiv. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta completate si semnate de actionar se vor depune la sediul societatii personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului) sau la adresa de email investors@allview.ro.

Convocatorul AGOA va aparea publicat in ziarul Buna Ziua Brasov, pe site-ul https://www.allview.ro/investitori si in Monitorul Oficial al Romaniei,partea a IV-a.

Administrator unic,

PETICILA FLORENTIN-LUCIAN

+2 -0

Comentarii

nu este nici un comentariu

Adaugă un comentariu

(nu va aparea pe site)
loading

Din aceeași categorie